Treballs edificació i urbanització

Direcció d'obres.
Treballs d'urbanització.
Treballs de prediagnosi de l'estat de les façanes i altres elements exteriors.
Treballs per a l'execució d'obres de decoració.
Treballs de càlcul d'estructures.
Treballs de parcel·lacions.
Treballs per a l'autorització d'activitats amb incidència ambiental.
Projecte d'instal·lació de grua o bastida.

Tramitació de documents

Tramitació d'expedients d'habitatges de protecció oficial.
Tramitació d'expedients d'habitatges protegits.
Tramitació llicència d'obres.
Tramitació a entitats de serveis.
Llibre de l'edifici i manual d'ús i manteniment.
Sol·licitud de comptadors comunitaris.
Tramitació de la cèdula d'habitabilitat de primera o de segona ocupació.
Tramitació de la legalització de l'ascensor.
Tramitació de l'alta del ibi.

Treballs de seguretat

Estudi de seguretat i salut, estudi bàsic i pla de seguretat i salut.
Coordinació de la seguretat en la fase de projecte o execució.

Altres treballs

Aixecaments planimètrics i/o topogràfics.
Amidaments d'unitats d'obra realitzats sobre el mateix edifici.
Estudi i realització d'amidaments d'unitats d'obra, fets sobre plànol.
Partions i replanteigs en terrenys, solars i edificis.
Informes, dictàmens i certificacions.
Actuacions pericials.
Valoració d'un edifici o solar.
Seguiment d'obres per Internet.